Faceți căutări pe acest blog

duminică, 4 noiembrie 2012

Avantaje şi limite ale utilizării calculatorului în procesul de învăţământCalculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit 
pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.  Deci, introducerea în  şcoală a Internetului  şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor  şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. 
Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 
  1.  Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 
  2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual                                          


Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate. Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas. 

vineri, 2 noiembrie 2012

Eficienţa utilizării TIC în procesul instructiv-educativPentru a realiza o analiză asupra eficienţei utilizării TIC în procesul instructiveducativ am interdievat 235 elevi din care 130 fete  şi 105 băieţi. Rezultatele sunt prezentate mai jos: 
1. Aveţi calculator personal? 
a. Da        62,98%     106 elevi 
b. Nu       37,02%        87 elevi 
2.  Ştiţi să utilizaţi calculatorul? 
Răspunsuri date de elevii care au calculator personal 
a. Foarte bine          60,37%       64 elevi 
b. Bine                     29,24%      31 elevi 
c. Puţin                       7,54%        8 elevi 
d. Deloc                      2,85%        3 elevi 
Răspunsuri date de elevii care nu au calculator personal 
a. Foarte bine              1,14%        1 elevi 
b. Bine                        13,79%      12 elevi 
c. Puţin                        36,78%      32 elevi 
d. Deloc                      48,29%      42 elevi 302                                           

3. Unde aţi învăţat să utilizaţi calculatorul? 
a. La şcoală                        17,90%     34 elevi    
b. Acasă, rude, prieteni       70,00%   133 elevi     
c. Alte cursuri                     12,10%     23 elevi 
4. La ce este bun calculatorul? 
a. Pentru a învăţa ceva nou, pentru a vă
documenta                     71,06%       167 elevi 
b. Pentru divertisment    28,94%        68 elevi 
5. Utilizaţi serviciile Internet? 
a.     Da     75,74%     178 elevi 
b.      Nu   24,26%      57 elevi 
6. Cât de des folosiţi calculatorul ? 
a.  În fiecare zi 88 băieţi 83,80%, 79 fete  60,76% 
b.  Săptămânal 10 băieţi 9,52%, 39 fete   30,00% 
c. De câteva ori pe lună 7 băieţi  6,68%, 9 fete6,94% 
d. De câteva ori pe an 0 băieţi 0%, 3 fete     2,30% 
7. Credeţi că este util calculatorul în procesul instructiv-educativ? 
a. Da               82,97%     195 elevi 
b. Nu               17,03%       40 elevi 
8. Enumeraţi cel puţin trei motive pentru care consideraţi că este utilă folosirea calculatorului la clasă. 
Cele mai frecvente motive au fost: 
a. Scurtează timpul de învăţare, de înţelegere a noţiunilor prezentate, de efectuare a calculelor, a graficelor şi a tabelelor etc 
b. Lecţiile devin mai atractive 
c. Se pot realiza experimente greu de efectuat în laborator 
d. Verificarea cunoştinţelor este mai obiectivă
e. Dezvoltă creativitatea, gândirea, spiritul de competitivitate etc 
9. Enumeraţi cel puţin trei motive pentru care consideraţi că nu este utilă folosirea calculatorului la clasă. 
Cele mai frecvente motive au fost: 
a. Dotarea insuficientă a şcolilor cu calculatoare 
b. Lipsa unor softuri de bună calitate 
c. Lipsa experienţei profesorilor şi elevilor în utilizarea calculatorului 
d. Distragerea atenţiei de la explicaţiile profesorului datorită tendinţei elevilor de a se juca 
e. Afectează sănătatea şi relaţiile interumane 
10. Credeţi că utilizând calculatorul veţi înregistra un progres la învăţătură, o stagnare sau un regres? 
a. Un progres                  69,36%     163 elevi 
b. O stagnare                  25,10%      59 elevi 
c. Un regres                     5,54%     13 elevi 
11. La ce arie curriculară este utilă folosirea calculatorului? 
a. Limbă şi comunicare                      0,85%         2 elevi   
b. Matematică şi ştiinţe ale naturii     84,68%     199 elevi 
c. Om si societate                              2,12%          5 elevi 
d.  Arte                                             0,85%          2 elevi 
e. Educaţie fizică şi sport                   0,00%           0 elevi 
f. Tehnologii                                    11,50%       27 elevi 
g. Consiliere şi orientare                    0,00%         0 elevi